Chưa được phân loại

Cài đặt chế độ “Mirror” hoặc “Extend” trên máy tính Mac cho bảng vẽ LCD.

Trước tiên bạn hãy kết nối màn hình bảng vẽ LCD của bạn với máy tính và tham khảo các chế độ hiển thị sau để chọn cài đặt của màn hình bổ sung trên máy tính Mac. Chế độ hiển thị “Mirror”: Những gì được hiển thị trên máy tính của bạn sẽ được sao chép trên màn hình bảng vẽ LCD, cũng được gọi là hiển thị “duplicate” trên máy tính Windows. Chế độ hiển thị “Extend”: Màn hình [...]

Read more...